NPC S&E เข้าร่วมโครงการ Safety standard for SME (SSS)
news image

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างยั่งยืน ระหว่าง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) (องค์การมหาชน) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมี พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ แต่เรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานยังคงมีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกองค์กร ทางบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส ที่เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ที่พร้อมสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ให้มีระบบที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล นับเป็นก้าวสำคัญของพวกเรา ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีมาตรฐานเทียบเท่า จะเป็นการยกระดับปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างครบวงจรของอุตสาหกรรมของชาติ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณพรทิพย์ สายเชื้อ โทรศัพท์ : 080-1041754 อีเมล : pornthip.sa@npc-se.co.th คุณนรุตม์ชัย ชมพูเทพ โทรศัพท์ : 081-7528831 อีเมล : narutchai.c@npc-se.co.th