ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน ได้จัดทำโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ภาคอุตสาหกรรม สำหรับ SMEs ขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงและการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงงาน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการได้อย่างเติบโตและยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับสมัครโรงงาน SMEs จำนวนทั้งสิ้น 70 โรงงาน