ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย
news image

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตาม “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ http://onlinead.npc-se.co.th/30Apr18.docx