PTTPM ร่วมกับ สสปท. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) (Safety Standard for SMEs : SSS) โดยมีคุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท PTTPM และคุณชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสสปท. ร่วมเป็นประธาน และมีคุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข ผู้จัดการฝ่ายพาณิชยกิจและกลยุทธ์การตลาด บริษัท NPC S&E เข้าร่วมในพิธีเปิดในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ด้วย มีตัวแทนจากสถานประกอบการ SMEs ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ และเป็นกลุ่มลูกค้าของ PTTPM จำนวน 20 บริษัทเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการโดยมีทีมที่ปรึกษาจาก NPC S&E เข้าให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล