NPC S&E ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอนิทรรศการด้านความปลอดภัย
news image

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัท NPC S&E ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอนิทรรศการด้านความปลอดภัย ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จ.ราชบุรี ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือสสปท. ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี) และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก เพื่อขยายผลการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32 ลงสู่สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอนิทรรศการการขับขี่เชิงป้องกันอย่างปลอดภัย นวัตกรรมชุดพนักงานที่ผลิตจากผ้ากันไฟ รวมถึง Application i-LA หรือ intelligent – Legal Assistant ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายขององค์กร โดยได้เกียรติจากพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรืองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสสปท. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ NPC S&E และยังมีผู้เข้ารับฟังสัมมนาได้ให้ความสนใจกิจกรรมนิทรรศการของทางบริษัทฯ เป็นอย่างดี