เปิดงาน โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
news image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด หรือ NPC S&E นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) และ นายคณาธิศ เกิดคล้าย นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชี่ยวชาญ สสปท. ได้ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Safety Standard for SMEs Plus Project (SSS+) โดยจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Bangkok ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย สสปท. ได้ร่วมมือกับบริษัท GCM ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมในกลุ่มประเภทกิจการพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ซึ่งในการดำเนินงานนี้ได้มีทีมที่ปรึกษาจากบริษัท NPC S&E เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่เป็นระบบมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป