อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 Machine Device


ประกายวรรณ์ จิตโสภากุล
ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Prakaiwan.J@npc-se.co.th
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

Machine Device


.......... เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการผลิต ทุก ๆ โรงงานหรือสถานประกอบการมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องจักรในขบวนการผลิตแทบทั้งสิ้น แต่เครื่องจักรก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสทำงานด้านความปลอดภัยกับสถานประกอบการที่มีการใช้เครื่องจักรในขบวนการผลิต อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง มักเกิดขึ้นกับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

..........จากรายงานประจำปี 2557 กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากเนื่องจากการทำงาน โดยจำแนกตามความรุนแรงและสิ่งที่ทำให้ประสบอันตราย ปี 2557 พบว่า การประสบอันตรายจากเครื่องจักร เป็นจำนวน 13,399 ราย ทำให้เสียชีวิต 36 ราย ทุพพลภาพ 2 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 868 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 5,951 ราย และ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 6,542 ราย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ประสบอันตรายเป็นอันดับสองรองจากการประสบอันตรายจากเครื่องมือ

..........ดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยกันลดการประสบอันตรายจากเครื่องจักรได้นั้น ต้องย้อนกลับมาดูอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่มีอยู่นั้นมีลักษณะและคุณสมบัติที่ดี ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัยตลอดเวลาการทำงานกับเครื่องจักรนั้นหรือไม่ ซึ่งอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทการ์ด (Guard) ใช้ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสถูกส่วนของเครื่องจักรที่มีการหมุนหรือเคลื่อนที่ได้โดยตรง ป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุในขบวนการผลิต


2. ประเภทอุปกรณ์ (Devices) เป็นกลไกตัดการทำงานของเครื่องจักรทันทีมีส่วนของร่างกายเข้าไปในจุดที่มีอันตรายหรือเมื่อมีการเปิดประตูของเครื่องจักร


3. ประเภทปลอดภัยเนื่องจากตำแหน่งที่ติดตั้งหรือระยะห่างของเครื่องจักร (Safe guarding by Location/Distance)

4. ประเภทการปรับปรุงวิธีการป้อนวัสดุและการเอาชิ้นงานออก (Feeding and Ejection Methods) เป็นการป้องกันมือของผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องเข้าไปในบริเวณอันตรายของเครื่องจักรในขณะที่ป้อนชิ้นงาน เข้าออก


5. ประเภทการช่วยเหลืออื่นๆ ประเภทนี้ไม่สามารถป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรได้อย่างสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

.......... หลายๆ ท่านคงพอจะนำตัวอย่างของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรทั้ง 5 ประเภทนี้ไปปรับใช้กับเครื่องจักรในสถานประกอบการของท่านและสุดท้ายเมื่ออุปกรณ์ป้องกันมีพร้อมแล้ว อย่าลืมที่จะทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อุปกรณ์เหล่านี้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะค่ะ

**************************************

ที่มาของข้อมูล:
1. รายงานประจำปี 2557 กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
2. คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง:หมวดวิชาที่ 3 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,กระทรวงแรงงาน

ที่มา : http://www.npc-se.co.th/     12ม.ค.2560
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th