อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 ส่งท้าย BBS (Behavior Based Safety) : OGP Life - Saving Rules

กุลิสรา กระลาม
ที่ปรึกษาอาวุโส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
KULITSARA.K@NPC-SE.CO.TH
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ฉบับนี้ขอส่งท้าย BBS (Behavior Based Safety) : OGP Life - Saving Rules ถึงแนวทางในการดำเนินการโดยนำ กฎช่วยชีวิต (OGP Life-Saving Rules) มาใช้งานให้มีประสิทธิภาพ

• การปฏิบัติงานจะไม่สามารถทำได้ หากปราศจากการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงาน และต้องมีการพูดคุยให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบถึงความเสี่ยงนั้น
• พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานและมีอำนาจในการหยุดงานที่ไม่ปลอดภัยด้วย ตนเอง
• จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับอันตรายที่เกี่ยวข้องในทำงาน
• จัดเตรียมให้มีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและมีแผนในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
• ทุกคนมีอำนาจในการหยุดการทำงาน หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของงานที่ทำ
• เพื่อนร่วมงานสามารถแสดงออกถึง “ความห่วงใย” ในการทำงานให้ปลอดภัย โดยการพูดคุยถึงการปฏิบัติตาม กฎช่วยชีวิต (OGP Life-Saving Rules)

โดย สรุปกฎช่วยชีวิต (OGP Life-Saving Rules) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้1. ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)

องค์กรต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การฝึกอบรม อุปกรณ์ความปลอดภัย และทรัพยากรต่างๆ ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานของกฎช่วยชีวิต (OGP Life-Saving Rules) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การขับรถ (Driving)

ควรกำหนดและกำกับให้ปฏิบัติตามกฎช่วยชีวิต (OGP Life-Saving Rules) เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะการเดินทางในการทำงานและการเดินทางส่วนบุคคลให้ทราบถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการใช้ยานพาหนะ ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก OGP: Land transportation safety recommended practice (Report No. 365)

3. ความปลอดภัยในพื้นที่การทำงาน (Site safety) ระบุข้อกำหนดความปลอดภัยในพื้นที่การทำงานไว้อย่างชัดเจน

• กำหนดพื้นที่ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่
• กำหนดเส้นทางเดิน เพื่อความปลอดภัย
• ควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือสารอื่นๆ ที่จะทำลดความสามารถในการ ทำงาน ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก OGP: Substance misuse (Report No. 445)

4. การควบคุมการทำงาน (Control of work) ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

• แนวทางการขอใบอนุญาตในการทำงาน OGP: Guidelines on permit to Work (P.T.W.) (Report No. 189)
• แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย OGP: Lifting & hoisting safety recommended practice (Report No. 376)

5. อำนาจในการหยุดการทำงาน (Authority to stop work)

พนักงานทุกคนควรเข้าใจว่าพวกเขามีความรับผิดชอบและมีอำนาจที่จะหยุดการทำงาน หากพวกเขาสังเกตเห็นอันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน จึงควรจะส่งเสริมการพัฒนาของวัฒนธรรมในองค์กร โดยส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมพูดคุยกัน เพื่อช่วยให้การทำงานมีการปฏิบัติตามกฎ หากพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎ ไม่ควรเห็นแล้วปล่อยผ่าน เพราะนั่นอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้น

ส่งท้าย BBS (Behavior Based Safety) : OGP Life - Saving Rules ได้นำเสนอรูปแบบวิธีทำ เพื่อส่งเสริมวิธีคิดแบบ “คิดก่อนทำ” หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของ “BBS (Behavior Based Safety)” ในการมุ่งเน้นส่งเสริม “พฤติกรรม” ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาในการทำงานให้เพิ่มความระมัดระวังในกิจกรรมที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและเสียชีวิตจากการทำงาน ช่วยส่งเสริมการสร้างสังคมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน ส่งเสริมการพัฒนา “พฤติกรรม” ปลอดภัยให้กลายเป็นธรรมชาติของการทำงาน ส่งเสริมการแสดงความห่วงใยในการทำงานให้ปลอดภัย เพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนแหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก • OPG - International Association of Oil and Gas Producers Life—Saving Rules (Report No. 459)

ที่มา : www.npc-se.co.th     15ธ.ค.2560
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th