อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 PSSR…การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเครื่อง!!

วีระพงษ์ วิริยะปัญญา
ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Veerapong.V@npc-se.co.th
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

PSSR…การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเครื่อง!!

.......... อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน…ส่งผลทำให้เกิดความสูญเสียตามมาอย่างประเมินค่าไม่ได้ ทั้งที่เป็นความเสียหายทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็พยายามหาแนวทางการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุต่างๆ ภายในองค์กรของตนเอง โดยหนึ่งในแนวทางป้องกันดังกล่าวต้องมาจากการทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเครื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะถ้าหากเราไม่มีการตรวจเช็คความพร้อมด้านต่างๆ ในกระบวนการก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องจักร ก็ยากที่จะเดินเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีโอกาสทำให้เราพบเจอกับอุบัติเหตุ เช่น ท่อสารเคมีอันตรายในกระบวนการเกิดการรั่ว จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อคนทำงานที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ เป็นต้น แต่ถ้าหากเกิดการรั่วไหลของสารเคมีไวไฟ ก็อาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้เช่นกัน รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร ...สำหรับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับวิธีการทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเครื่องซึ่งเหมาะกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากมีเป้าหมายเดียวกันคือ สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการนี้ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย โดยเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นอกจากนี้วิธีการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งในข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety Management, PSM) ซึ่งถูกประกาศออกเป็นกฎหมายแล้ว โดยเป็นข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เพื่อนำมาใช้เป็นมาตรการควบคุมป้องกันและลดความรุนแรงเสียหายของอุบัติเหตุที่เกิดจากสารเคมีอันตรายร้ายแรงและสารไวไฟ


.......... เรามาทำความรู้จักกับวิธีการทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเครื่องกันครับ ซึ่งวิธีการนี้ บางทีก็เรียกว่า PSSR มาจากชื่อเต็มๆ ว่า Pre-Startup Safety Review เป็น “วิธีการทบทวนความพร้อมด้านต่างๆ ในกระบวนการก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องจักรในการผลิต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการผลิต” โดยวิธีการดังกล่าวจะใช้ทีม PSSR ที่มาจากหลากหลายสาขา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในแต่ละด้านของกระบวนการผลิต เช่น ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) ฝ่ายกระบวนการ (Process) ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance) ได้แก่ ด้านเครื่องกล (Mechanical) ด้านไฟฟ้า (Electrical) และด้านเครื่องมือวัดควบคุม (Instrument) และฝ่ายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational Health Safety and Environment) เป็นต้น รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องจักรในการผลิต โดยส่วนมากจะดำเนินการทำ PSSR ในกรณีที่มีการสร้างกระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตเดิม และการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่ รวมถึงการหยุดเดินเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยสำหรับการเดินเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

โดยทีม PSSR จะตรวจสอบความพร้อมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

• การก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามการออกแบบที่กำหนดไว้

• ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น ด้านการผลิต ด้านการซ่อมบำรุงรักษา ด้านความปลอดภัย และด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น ต้องมีเพียงพอและพร้อมใช้งาน

• ข้อแนะนำต่างๆ จากการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตต้องนำไปดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่อง

• การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ในกระบวนการผลิตเดิมต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการจัดการความเปลี่ยนแปลง

• พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในกระบวนการผลิตต้องได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่อง

.......... และจากประสบการณ์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ผมกับทีมได้มีโอกาสเข้าไปทำงานเป็นที่ปรึกษาในการตรวจประเมินการทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเครื่องของโครงการหนึ่งในนิคมฯ มาบตาพุด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในด้านต่างๆ ของการดำเนินการทำ PSSR สำหรับโครงการดังกล่าว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถทำให้โครงการนี้เริ่มเดินเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย นับว่าเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผมและทีมเป็นอย่างมาก

.......... ดังนั้น การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเครื่อง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อเป็นการตรวจเช็คความพร้อมด้านต่างๆ ในกระบวนการผลิตก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องจักร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการผลิต

***************************


ที่มา : www.npc-se.co.th     21พ.ย.2559
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th