อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 BBS (Behavior Based Safety): OGP Life - Saving Rules 1


กุลิสรา กระลาม
ที่ปรึกษาอาวุโส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
KULITSARA.K@NPC-SE.CO.TH
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

BBS (Behavior Based Safety): OGP Life - Saving Rules 1


.......... วันนี้ขอนำกฎกติกา OGP Life - Saving Rules (Report No. 459 April 2013: Version 2) ซึ่งมีที่มาจากการนำสาเหตุของอุบัติเหตุจริงที่ทำให้มีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง ประกอบด้วยข้อมูลการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 1,484 เหตุการณ์ และการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอีก 1,173 เหตุการณ์ ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา โดยสมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ International Association of Oil and Gas Producers (OGP) ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการป้องกันอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 18 รายการ และเป็นรูปแบบวิธีคิดเพื่อส่งเสริมวิธีทำแบบ “คิดก่อนทำ” หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของ BBS ในการมุ่งเน้นส่งเสริม “พฤติกรรม” ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาในการทำงาน โดยเพิ่มความระมัดระวังในกิจกรรมที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการทำงานได้ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

..........OGP ได้คำนึงถึงความง่ายในการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และกำหนดวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันอันตรายให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งสื่อสารด้วยรูปภาพสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายและอธิบายข้อความที่มีคำแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่ออธิบายว่าทำไม กฎข้อที่มีความสำคัญต่อสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาควรมุ่งเน้นไปที่กฎข้อที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง ในการควบคุมป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนั้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติที่มีอยู่ในระบบในการจัดการ นโยบาย กฎกติกา ขององค์กร เพื่อมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยน “พฤติกรรม” ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาในการทำให้ทำงานปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น

..........นอกจากนี้ยังเน้น “การกระทำของบุคคล” ที่สามารถป้องกันตนเองและคนอื่น ๆ ได้ง่ายในเวลาอันสั้น ซึ่งพนักงานได้รับประโยชน์อย่างมากที่จะตระหนักถึงมาตรฐานกฎช่วยชีวิต เรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานและลดความเสี่ยงโดยใช้หลักการเดียวกัน อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานของกฎช่วยชีวิตในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยช่วยเพิ่มความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตาม ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านภาษาและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม แต่มีจุดประสงค์หลักตรงกันคือต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและการเสียชีวิตจากการทำงาน ซึ่งกฎช่วยชีวิต (OGP Life-Saving Rules) ประกอบด้วย กฎหลัก (Core Life-Saving Rules) 8 รายการ และกฎเสริม (Supplementary Life-Saving Rules) 10 รายการ ดังนี้

• กฎหลัก (Core Life-Saving Rules) 8 รายการกฎหลัก (Core Life-Saving Rules) 8 รายการการทำงานในที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศ เช่น เรือ รถ ถังหรือท่อ อาจมีก๊าซ หรือของเหลวที่ระเบิดได้เป็นพิษหรืออันตรายอื่น ๆ เช่นการขาดออกซิเจน อันตรายที่สามารถเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้

คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงาน ถึงความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน
•ปฏิบัติตามใบอนุญาตทำงานที่ระบุไว้เท่านั้น
หากคุณเป็นผู้ดูแล คุณควรปฏิบัติ:
•อนุมัติและควบคุมการเข้าออกพื้นที่อับอากาศ
•กำหนดวิธีการสื่อสารกับคนในพื้นที่อับอากาศ
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันขอบเขตของใบอนุญาตทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ระบุไว้
•ยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานมีสภาพร่างกายพร้อมเสมอ เมื่ออยู่ในพื้นที่อับอากาศ
•ตรวจสอบสภาพบรรยากาศตามใบอนุญาตทำงาน
•ยืนยันความปลอดภัยก่อนเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ


ป้องกันการตกจากที่สูง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกเมื่อทำงานบนพื้นที่ที่สูงกว่า 1.8 เมตร (6 ฟุต) เพื่อให้คุณปลอดภัย รวมถึงบันไดที่มีราวจับและลิฟท์
คุณควรปฏิบัติ:
•ได้รับอนุญาตให้ทำงานบนที่สูง
•ศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการตก
•ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตกก่อนที่จะใช้งาน
•สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกตลอดเวลาเมื่อทำงานบนที่สูง
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันความปลอดภัยก่อนทำงานในที่สูง


ห้ามผ่านหรืออยู่ภายใต้วัตถุที่กำลังถูกยก
การยืน เดิน หรือทำงานใต้สิ่งของที่มีการยก อาจทำให้สิ่งของตกใส่ทับ กระแทก ทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บได้
คุณควรปฏิบัติ:
•ไม่เข้าไปในพื้นที่ที่มีการกั้นพื้นที่ไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
•ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุม หรือผู้ดูแลพื้นที่
หากคุณเป็นผู้ควบคุมดูแลพื้นที่ คุณควรปฏิบัติ:
•กั้นพื้นที่ และทำเครื่องหมายเตือนอันตราย ระวังสิ่งของตกจากที่สูง
•ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการฝ่าฝืนกฎกติกาที่กำหนดไว้คาดเข็มขัดนิรภัย

การคาดเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะขับรถและจะช่วยให้คุณปลอดภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงการคาดเข็มขัดนิรภัยในการโดยสารรถทุกประเภท
คุณควรปฏิบัติ:
•ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเข็มขัดนิรภัย
•คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มขับรถ
•ตรวจสอบว่าทุกคนในรถคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มขับรถ
•แนะนำเมื่อผู้โดยสารของคุณไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ให้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มขับรถ

ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด

•ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือส่ง หรืออ่านข้อความ ในขณะขับรถ
•ขับรถโดยปฏิบัติตามที่ป้ายควบคุมความเร็วที่กำหนดไว้
•ใช้ความเร็วของคุณให้เหมาะสมกับสภาพที่เกิดขึ้น
หากคุณเป็นผู้โดยสาร คุณควรปฏิบัติ:
•กล่าวเตือน ถ้าคนขับรถใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
•กล่าวเตือน ถ้าคนขับรถขับรถเกินความเร็วสูงสุดที่กำหนดวางแผนและประเมินเส้นทางการเดินทางและทำตามแผนการเดินทาง

หากคุณเป็นคนขับรถ คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันแผนและประเมินเส้นทางการเดินทางที่จำเป็นก่อนเริ่มการเดินทาง
•ปรึกษาแผนการเดินทางกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
•เข้าใจแผนการเดินทางก่อนที่จะเริ่มการเดินทาง
•ทำตามแผนการเดินทาง
•ขับตามเส้นทางที่ระบุไว้ในแผนการเดินทาง
•บอกผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุไว้ในแผนการเดินทางและการปฏิบัติตามแผน การเดินทาง
•ตรวจสอบว่าผู้ขับขี่เข้าใจและเป็นไปตามแผนการเดินทาง
รูปภาพสัญลักษณ์และข้อความหลัก คำแนะนำเพิ่มเติม


ใบอนุญาตในการทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน อธิบายถึงสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
คุณควรปฏิบัติ:
•เข้าใจใบอนุญาตทำงานและปฏิบัติตาม
•ยืนยันว่าใบอนุญาตทำงานมีความถูกต้อง
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันว่าใบอนุญาตทำงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานนี้
•ยืนยันว่าสถานที่ทำงานได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะมีการเริ่มทำงาน
•อธิบายรายละเอียดของใบอนุญาตในการทำงานเพื่อความปลอดภัย
•ยืนยันว่าใบอนุญาตทำงานมีการลงนาม
•ยืนยันความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มต้นการทำงาน
•ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานใหม่ เมื่อการทำงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
•ยืนยันเมื่อการทำงานเสร็จสมบูรณ์ตัดแยกแหล่งพลังงาน

ตัดแยกแหล่งพลังงาน เช่นไฟฟ้า, ความดัน, วัสดุที่เป็นพิษ ก๊าซพิษ สารเคมีของเหลวร้อนหรือ รังสีเพื่อให้การทำงานปลอดภัย ก่อนการทำงาน

คุณควรปฏิบัติ:
•เข้าใจการตัดแยกแหล่งพลังงานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ตัดแยกแหล่งพลังงานในพื้นที่นั้น ๆ
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการทำงาน
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันการตัดแยกแหล่งพลังงานและล็อคกุญแจก่อนการทำงาน
•ยืนยันพลังงานที่เก็บไว้หรืออันตรายอื่น ๆ ยังคงอยู่
•ยืนยันความปลอดภัยก่อนทำงานกับแหล่งพลังงาน

ติดตาม BBS (Behavior Based Safety): OGP Life - Saving Rules 2 ซึ่งจะพูดคุยถึงกฎเสริม(Supplementary Life-Saving Rules)ในฉบับต่อไปนะคะ

*************************

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก
• OPG - International Association of Oil and Gas Producers: Life - Saving Rules (Report No. 459 April 2013: Version 2)

ที่มา : www.npc-se.co.th     12ม.ค.2560
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


ชอบมากครับ บทความดีดี ที่สรุปแนวปฏิบัติที่กระชับ ได้ใจความ สามารถนำไปใช้ในการทบทวนการทำงานที่มีอันตราย ก่อนเริ่มงานได้ ขอบคุณผู้จัดทำมากครับ
  คุณ :   thesun  เมื่อ :   2/12/2017 3:35:02 PM  E-mail :    arthit7874@gmail.com
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th