อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 BBS (Behavior Based Safety): OGP Life - Saving Rules 1


กุลิสรา กระลาม
ที่ปรึกษาอาวุโส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
KULITSARA.K@NPC-SE.CO.TH
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

BBS (Behavior Based Safety): OGP Life - Saving Rules 1


.......... วันนี้ขอนำกฎกติกา OGP Life - Saving Rules (Report No. 459 April 2013: Version 2) ซึ่งมีที่มาจากการนำสาเหตุของอุบัติเหตุจริงที่ทำให้มีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง ประกอบด้วยข้อมูลการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 1,484 เหตุการณ์ และการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอีก 1,173 เหตุการณ์ ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา โดยสมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ International Association of Oil and Gas Producers (OGP) ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการป้องกันอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 18 รายการ และเป็นรูปแบบวิธีคิดเพื่อส่งเสริมวิธีทำแบบ “คิดก่อนทำ” หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของ BBS ในการมุ่งเน้นส่งเสริม “พฤติกรรม” ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาในการทำงาน โดยเพิ่มความระมัดระวังในกิจกรรมที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการทำงานได้ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

..........OGP ได้คำนึงถึงความง่ายในการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และกำหนดวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันอันตรายให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งสื่อสารด้วยรูปภาพสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายและอธิบายข้อความที่มีคำแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่ออธิบายว่าทำไม กฎข้อที่มีความสำคัญต่อสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาควรมุ่งเน้นไปที่กฎข้อที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง ในการควบคุมป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนั้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติที่มีอยู่ในระบบในการจัดการ นโยบาย กฎกติกา ขององค์กร เพื่อมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยน “พฤติกรรม” ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาในการทำให้ทำงานปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น

..........นอกจากนี้ยังเน้น “การกระทำของบุคคล” ที่สามารถป้องกันตนเองและคนอื่น ๆ ได้ง่ายในเวลาอันสั้น ซึ่งพนักงานได้รับประโยชน์อย่างมากที่จะตระหนักถึงมาตรฐานกฎช่วยชีวิต เรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานและลดความเสี่ยงโดยใช้หลักการเดียวกัน อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานของกฎช่วยชีวิตในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยช่วยเพิ่มความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตาม ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านภาษาและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม แต่มีจุดประสงค์หลักตรงกันคือต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและการเสียชีวิตจากการทำงาน ซึ่งกฎช่วยชีวิต (OGP Life-Saving Rules) ประกอบด้วย กฎหลัก (Core Life-Saving Rules) 8 รายการ และกฎเสริม (Supplementary Life-Saving Rules) 10 รายการ ดังนี้

• กฎหลัก (Core Life-Saving Rules) 8 รายการกฎหลัก (Core Life-Saving Rules) 8 รายการการทำงานในที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศ เช่น เรือ รถ ถังหรือท่อ อาจมีก๊าซ หรือของเหลวที่ระเบิดได้เป็นพิษหรืออันตรายอื่น ๆ เช่นการขาดออกซิเจน อันตรายที่สามารถเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้

คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงาน ถึงความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน
•ปฏิบัติตามใบอนุญาตทำงานที่ระบุไว้เท่านั้น
หากคุณเป็นผู้ดูแล คุณควรปฏิบัติ:
•อนุมัติและควบคุมการเข้าออกพื้นที่อับอากาศ
•กำหนดวิธีการสื่อสารกับคนในพื้นที่อับอากาศ
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันขอบเขตของใบอนุญาตทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ระบุไว้
•ยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานมีสภาพร่างกายพร้อมเสมอ เมื่ออยู่ในพื้นที่อับอากาศ
•ตรวจสอบสภาพบรรยากาศตามใบอนุญาตทำงาน
•ยืนยันความปลอดภัยก่อนเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ


ป้องกันการตกจากที่สูง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกเมื่อทำงานบนพื้นที่ที่สูงกว่า 1.8 เมตร (6 ฟุต) เพื่อให้คุณปลอดภัย รวมถึงบันไดที่มีราวจับและลิฟท์
คุณควรปฏิบัติ:
•ได้รับอนุญาตให้ทำงานบนที่สูง
•ศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการตก
•ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตกก่อนที่จะใช้งาน
•สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกตลอดเวลาเมื่อทำงานบนที่สูง
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันความปลอดภัยก่อนทำงานในที่สูง


ห้ามผ่านหรืออยู่ภายใต้วัตถุที่กำลังถูกยก
การยืน เดิน หรือทำงานใต้สิ่งของที่มีการยก อาจทำให้สิ่งของตกใส่ทับ กระแทก ทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บได้
คุณควรปฏิบัติ:
•ไม่เข้าไปในพื้นที่ที่มีการกั้นพื้นที่ไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
•ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุม หรือผู้ดูแลพื้นที่
หากคุณเป็นผู้ควบคุมดูแลพื้นที่ คุณควรปฏิบัติ:
•กั้นพื้นที่ และทำเครื่องหมายเตือนอันตราย ระวังสิ่งของตกจากที่สูง
•ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการฝ่าฝืนกฎกติกาที่กำหนดไว้คาดเข็มขัดนิรภัย

การคาดเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะขับรถและจะช่วยให้คุณปลอดภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงการคาดเข็มขัดนิรภัยในการโดยสารรถทุกประเภท
คุณควรปฏิบัติ:
•ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเข็มขัดนิรภัย
•คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มขับรถ
•ตรวจสอบว่าทุกคนในรถคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มขับรถ
•แนะนำเมื่อผู้โดยสารของคุณไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ให้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มขับรถ

ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด

•ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือส่ง หรืออ่านข้อความ ในขณะขับรถ
•ขับรถโดยปฏิบัติตามที่ป้ายควบคุมความเร็วที่กำหนดไว้
•ใช้ความเร็วของคุณให้เหมาะสมกับสภาพที่เกิดขึ้น
หากคุณเป็นผู้โดยสาร คุณควรปฏิบัติ:
•กล่าวเตือน ถ้าคนขับรถใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
•กล่าวเตือน ถ้าคนขับรถขับรถเกินความเร็วสูงสุดที่กำหนดวางแผนและประเมินเส้นทางการเดินทางและทำตามแผนการเดินทาง

หากคุณเป็นคนขับรถ คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันแผนและประเมินเส้นทางการเดินทางที่จำเป็นก่อนเริ่มการเดินทาง
•ปรึกษาแผนการเดินทางกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
•เข้าใจแผนการเดินทางก่อนที่จะเริ่มการเดินทาง
•ทำตามแผนการเดินทาง
•ขับตามเส้นทางที่ระบุไว้ในแผนการเดินทาง
•บอกผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ตรวจสอบเส้นทางที่ระบุไว้ในแผนการเดินทางและการปฏิบัติตามแผน การเดินทาง
•ตรวจสอบว่าผู้ขับขี่เข้าใจและเป็นไปตามแผนการเดินทาง
รูปภาพสัญลักษณ์และข้อความหลัก คำแนะนำเพิ่มเติม


ใบอนุญาตในการทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน อธิบายถึงสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
คุณควรปฏิบัติ:
•เข้าใจใบอนุญาตทำงานและปฏิบัติตาม
•ยืนยันว่าใบอนุญาตทำงานมีความถูกต้อง
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันว่าใบอนุญาตทำงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานนี้
•ยืนยันว่าสถานที่ทำงานได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะมีการเริ่มทำงาน
•อธิบายรายละเอียดของใบอนุญาตในการทำงานเพื่อความปลอดภัย
•ยืนยันว่าใบอนุญาตทำงานมีการลงนาม
•ยืนยันความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มต้นการทำงาน
•ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานใหม่ เมื่อการทำงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
•ยืนยันเมื่อการทำงานเสร็จสมบูรณ์ตัดแยกแหล่งพลังงาน

ตัดแยกแหล่งพลังงาน เช่นไฟฟ้า, ความดัน, วัสดุที่เป็นพิษ ก๊าซพิษ สารเคมีของเหลวร้อนหรือ รังสีเพื่อให้การทำงานปลอดภัย ก่อนการทำงาน

คุณควรปฏิบัติ:
•เข้าใจการตัดแยกแหล่งพลังงานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ตัดแยกแหล่งพลังงานในพื้นที่นั้น ๆ
•ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการทำงาน
หากคุณเป็นผู้บังคับบัญชา คุณควรปฏิบัติ:
•ยืนยันการตัดแยกแหล่งพลังงานและล็อคกุญแจก่อนการทำงาน
•ยืนยันพลังงานที่เก็บไว้หรืออันตรายอื่น ๆ ยังคงอยู่
•ยืนยันความปลอดภัยก่อนทำงานกับแหล่งพลังงาน

ติดตาม BBS (Behavior Based Safety): OGP Life - Saving Rules 2 ซึ่งจะพูดคุยถึงกฎเสริม(Supplementary Life-Saving Rules)ในฉบับต่อไปนะคะ

*************************

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก
• OPG - International Association of Oil and Gas Producers: Life - Saving Rules (Report No. 459 April 2013: Version 2)

ที่มา : www.npc-se.co.th     12ม.ค.2560
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


ชอบมากครับ บทความดีดี ที่สรุปแนวปฏิบัติที่กระชับ ได้ใจความ สามารถนำไปใช้ในการทบทวนการทำงานที่มีอันตราย ก่อนเริ่มงานได้ ขอบคุณผู้จัดทำมากครับ
progesteron kost anmeldelsemedicin.site progesteron 38
malonetta hovedpine malonetta diarre malonetta ingredients
malonetta hovedpine malonetta virkning malonetta ingredients
cetirizin teva 10 mg cetirizin xyzal cetirizin yliannostus
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
desloratadin je desloratadin 1a pharma desloratadin xyzal
desloratadin je desloratadin 1a pharma desloratadin xyzal
  คุณ :   thesun  เมื่อ :   2/12/2017 3:35:02 PM  E-mail :    arthit7874@gmail.com
ciloxan eye drops gravidgraviditet.site ciloxan holdbarhed
salazopyrin hair loss salazopyrin side effects salazopyrin and alcohol
cefuroxim 400 cefuroxim 300mg cefuroxim 300mg
malonetta hovedpine malonetta diarre malonetta ingredients
naltrexon bivirkninger naltrexon tabletten naltrexon for ms
naltrexon bivirkninger naltrexon tabletten naltrexon for ms
glimepirid zentiva 2 mg pgravidopkastning.site glimepirid 5 mg
esomeprazol erfaringer esomeprazol erfaringer esomeprazol depression
cyklokapron for periods cyklokapron till barn cyklokapron singapore
methotrexat rzs methotrexat gigt methotrexat psoriasis
mesalazin 1000 mg mesalazin antibiotika mesalazin forum
amantadin 500 amantadin beipackzettel amantadin medikament
dexamethason teszt mindstedosishvad.site dexamethason 0 5mg
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th